Lithologia

Fine fossils for sale.

  • Other echinoderms

SOLDGogia spiralis
Gogia spiralis
185.00
Eocrinoid + trilobite
ASCOCYSTITES
ASCOCYSTITES
38.00
Hypsiclavus huntsvillensis
Hypsiclavus huntsvillensis
198.00
Rare Isophoride
Hypsiclavus huntsvillensis
Hypsiclavus huntsvillensis
98.00
Hypsiclavus huntsvillensis
Hypsiclavus huntsvillensis
125.00
Hypsiclavus huntsvillensis
Hypsiclavus huntsvillensis
145.00
With bryozoa
ISOROPHUS AFRICANUS
ISOROPHUS AFRICANUS
34.99
Nor color nor restoration
Isorophus africanus
Isorophus africanus
30.00
Nor color nor restoration
Isorophus africanus
Isorophus africanus
29.99
Nor color nor restoration
Isorophus africanus
Isorophus africanus
24.99
Nor color nor restoration
Isorophus africanus
Isorophus africanus
29.99
Nor color nor restoration
Isorophus africanus
Isorophus africanus
29.99
Nor color nor restoration
Isorophus africanus
Isorophus africanus
29.99
Edrioasteroide
Isorophus africanus
Isorophus africanus
35.00
Nor color nor restoration