Lithologia

Fine fossils for sale.

  • Worms

Spirorbis sp. onto Cyrtospirifer
Spirorbis sp. onto Cyrtospirifer
24.99
With parasites
SOLDSPIRORBIS onto giant Brachiopod
SPIRORBIS onto giant Brachiopod
24.00
SOLDCORNULITES FLEXUOSUS on crinoid
CORNULITES FLEXUOSUS on crinoid
7.00